Skip to main content

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2020 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 22.01.2020 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z usługi newsletter (dalej: Usługa).
 2. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie (dalej: Biblioteka), ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin, NIP: 6652492038, tel. +48 63 242 85 37.
 3. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

USŁUGA NEWSLETTER

§2.

 1. Usługa świadczona jest dla osób, które wyraziły chęć otrzymywania Newslettera i podały w tym celu adres e-mail (dalej: Użytkownicy).
 2. Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w celu przesyłania przez Bibliotekę materiałów informacyjnych i promocyjnych drogą elektroniczną w postaci wiadomości mailowych.
 3. Usługa newsletter jest bezpłatna.
 4. Newsletter zawiera informacje dotyczące:
  1. nowości książkowych,
  2. wydarzeń kulturalnych dla wszystkich grup wiekowych,
  3. publikacji wydanych przez Bibliotekę,
  4. informacji organizacyjnych dotyczących pracy Biblioteki i jej filii bibliotecznych,
  5. życzeń świątecznych.
 5. Aby otrzymywać Newsletter Biblioteki:
  1. Użytkownik podaje swój adres e-mail na stronie Biblioteki (mbp.konin.pl) w sekcji: Zapisz się na newsletter,
  2. Biblioteka na podany przez Użytkownika adres e-mail prześle powitalną wiadomość elektroniczną,
  3. subskrypcja Newslettera rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia jego zamówienia.
 6. Korzystanie z Usługi jest uzależnione od:
  1. posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
  2. posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczt}' elektronicznej (e-mail).
 7. Użytkownik korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, w tym od:
  1. korzystania z usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem bądź w celu naruszenia przepisów prawa,
  2. korzystania z usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  3. korzystania z usługi w sposób naruszający prawa MBP w Koninie, innych klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,
  4. dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartychw serwisie MBP w Koninie, w związku ze świadczoną usługą.
 8. Korzystanie z usługi nie daje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Usług ani do dostępnych treści. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowaniei wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody MBP w Koninie stanowić może naruszenie prawa.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do posługiwania się danymi, do których ma wyłączne prawo dostępu.
 10. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony.
 11. Wysyłanie Newslettera może być w każdym momencie anulowane przez Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez użycie linka wycofać zgodę i zrezygnować z subskrypcji znajdującego się w stopce każdego otrzymanego Newslettera.

WYMAGANIA TECHNICZNE

§3.

 1. Świadczenie Usługi odbywa się przyy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz.2460).
 2. W celu właściwego korzystania z Usługi Użytkownik powinien:
  1. zapoznać się z treścią Regulaminu usługi newsletter dostępnym na stronie podmiotowej BIP Biblioteki (bip.mbp.konin.pl) w zakładce Statut i regulaminy.
  2. posiadać komputer lub urządzenie z systemem operacyjnym (np. iOS, Android, Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze) wraz z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Internet Explorer 10, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4,Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet.
 3. MBP w Koninie wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych, w tym danych osobowych. W celu zabezpieczenia witryny MBP w Koninie oraz Usługi przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń (już na etapie wyboru technologii i architektury witryny oraz Usługi) podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony danych przesyłanych do lub z witryny przy wykorzystaniu sieci Internet. Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż nikt nie jest w stanie zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa transmisji danych przy wykorzystaniu sieci Internet. Tym samym pomimo wysiłków, MBP w Koninie nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym danych przesyłanych do lub z witryny.

REKLAMACJE

§4.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane:
  1. na piśmie, na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin z dopiskiem Reklamacja newsletter,
  2. pocztą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wiadomości wpisać Reklamacja newsletter.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter oraz opcjonalnie adres korespondencyjny),
  2. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 3. Składane przez Użytkowników reklamacje oraz treści żądania, Biblioteka zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik składający reklamację zostanie powiadomiony na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną - w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

DANE OSOBOWE

§5.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie z siedzibą główną przy ul. Dworcowej 13.
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 63 242 85 37 w. 107.
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy polegającej na świadczeniu usługi drogą elektroniczną w postaci wysyłki Newslettera, w tym rozpatrywania reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newslettera.
 4. Dostęp do danych Użytkowników mają: pracownicy Biblioteki odpowiedzialni za obsługę usługi Newsletter oraz podmioty współpracujące z Biblioteką obsługujące systemy informatyczne konieczne do wysyłki Newslettera.
 5. Dane osobowe Użytkowników służące do wysyłki Newslettera będą przechowywane do momentu:
  1. wypisania się przez Użytkownika z usługi,
  2. do momentu przedawnienia roszczeń.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia lub ograniczenia,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.p1/pl/p/kontakt, tel. (22) 531 03 00 dotyczącej przetwarzania przez Bibliotekę jego danych osobowych.
 7. Dane Użytkowników nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

PRZEPISY KOŃCOWE

§6.

 1. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Bibliotekę określonych obowiązków przez organy państwa a także w celu usprawnienia świadczenia Usługi, poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas zamawiania Newslettera, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 3. Dodatkowo o treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie podmiotowej BIP Biblioteki aktualnej wersji Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie dokona rezygnacji z Usługi.
 5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie podmiotowej BIP Biblioteki w dziale Statut i regulaminy w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Regulaminu dotyczącej Usługi następuje przez przesłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach zamówienia Newslettera.