mbp logo

ul. Dworcowa 13

62-510 Konin

tel.+48 63 242 85 37

fax +48 63 242 85 37 w.105

Wypożyczalnia Główna: 63 249 11 50

BANK: 68 1560 0013 2015 2807 9141 0001

Statut

Załącznik do Uchwały Nr 679Rady Miasta Konina
z dnia 28 lutego 2018 roku

STATUT
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KONINIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, ze zm.),
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, ze zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395),
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1298),
  • uchwały Nr 218 Rady Miasta Konina z dnia 29 września 1999 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie,
  • niniejszego statutu.

§2.

 1. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Miasta Konin, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, nadzorowaną przez organizatora, którym jest Miasto Konin.
 2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Konina.
 3. Biblioteka uzyskała osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.
 4. Biblioteka obejmuje swoją działalnością obszar miasta Konina.
 5. Siedziba Biblioteki znajduje się w Koninie.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§3.

 1. Celem działania Biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom miasta Konina.
 2. Działania Biblioteki służą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.
 3. Biblioteka dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta Konina.

§4.

 1. Do zadań Biblioteki należy prowadzenie działalności:
 • bibliograficznej,
 • dokumentacyjnej,
 • naukowo-badawczej,
 • wydawniczej,
 • edukacyjnej,
 • popularyzatorskiej,
 • instrukcyjno-metodycznej.
 1. Biblioteka realizuje zadania zawarte w Strategii rozwoju Konina.
 2. Biblioteka realizuje zadania określone w ustawie o bibliotekach dla powiatowej biblioteki publicznej, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organizatorem a Powiatem Konińskim.
 3. Wymienione zadania Biblioteka realizuje poprzez:
 • upowszechnianie kultury,
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie oraz ochronę materiałów bibliotecznych,
 • obsługę użytkowników oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
 • współdziałanie z innymi bibliotekami tworzącymi ogólnokrajową sieć biblioteczną w zakresie określonym ustawą o bibliotekach.

§5.

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności polegającą na wynajmie pomieszczeń, realizacji imprez zleconych w celu finansowania działalności statutowej.

ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§6.

W skład Biblioteki wchodzą:

 1. Miejska Biblioteka Publiczna zlokalizowana przy ulicy Dworcowej 13 z Wypożyczalnią Główną, Czytelniami - Naukową, Prasy, Internetową i Wypożyczalnia Książek Mówionych i Zbiorów Muzycznych;
 2. filie działające na terenie miasta Konina:
 3. Filia „Chorzeń”, przy ulicy Fikusowej 8,
 4. Filia dla Dzieci i Młodzieży, przy ulicy Dworcowej 13,
 5. Filia „Gosławice-Zamek”, przy ulicy Gosławickiej 46,
 6. Filia „Jedenastka”, przy ulicy Łężyńskiej 9,
 7. Filia „Medyczna”, przy ulicy Szpitalnej 45,
 8. Filia „Siódemka”, przy ulicy Sosnowej 16,
 9. Filia "Starówka”, przy ulicy Zofii Urbanowskiej 1.

§7.

 1. Organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Konina oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 2. Dyrektor Biblioteki zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. W przypadku nieobecności Dyrektora, zastępstwo pełni pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
 4. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez jej Dyrektora.
 5. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
 6. kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej,
 7. kształtowanie programu działalności,
 8. prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi instytucji,
 9. poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej instytucji,
 10. dobór i wykorzystanie kadr, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pracy,
 11. przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,
 12. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
 13. sprawowanie ogólnego nadzoru w ramach kontroli zarządczej.

§8.

Dyrektor Biblioteki upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w rocznym planie finansowym instytucji.

§9.

 1. Tryb powoływania Dyrektora Biblioteki określa ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z przepisami wykonawczymi.
 2. Tryb odwoływania Dyrektora Biblioteki określa ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§10.

 1. Biblioteka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.
 3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I FINANSE

§11.

 1. Mienie Biblioteki jest mieniem komunalnym stanowiącym własność Miasta Konin. Miasto Konin przydziela Bibliotece do samodzielnego gospodarowania mienie znajdujące się w Koninie i określone w § 6 Statutu (budynki i składniki majątku).
 2. Dyrektor kieruje i odpowiada za całokształt zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki i prawidłowym wykorzystaniem przydzielonego mienia.

§12.

 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Miasto Konin. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 3. Działalność Biblioteki finansowana jest w szczególności z:
 4. dotacji podmiotowych i celowych z budżetu państwa lub organizatora;
 5. wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
 6. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 7. przychodów z prowadzonej działalności, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3;
 8. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł;
 9. wpływów z prowadzonej przez Bibliotekę działalności gospodarczej.
 10. Miasto Konin przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:
 11. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych,
 12. zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
 13. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 14. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
 15. Dochód z dodatkowej działalności gospodarczej może być wykorzystany wyłącznie na realizację celów i zadań statutowych Biblioteki.,
 16. Dyrektor zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok w terminie do końca marca bieżącego roku i składa je Prezydentowi Miasta Konina w celu zatwierdzenia.

§13.

 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Opłaty nieprzekraczające kosztów wykonania usługi mogą być pobierane za: usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne i wypożyczenia materiałów audiowizualnych.
 3. Ponadto opłaty mogą być pobierane: w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne, za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, za uszkodzenie lub zniszczenie.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane uchwałą Rady Miasta Konina.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Wiesław Steinke

 

UCHWAŁA Nr 679 RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, ze zm.) oraz art. 11 ust. l i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, ze zm.), Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

 1. Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
 3. Traci moc Uchwała Nr 832 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie.
 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Wiesław Steinke


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 679
Rady Miasta Konina

z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie.

Nadanie nowego Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie wynika z potrzeby dostosowania obecnego statutu do aktualnego stanu prawnego.

W ramach restrukturyzacji sieci placówek bibliotecznych, na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, Organizator – Miasto Konin, zaakceptował zamiar przeniesienia Filii dla Dzieci i Młodzieży do siedziby MBP przy ulicy Dworcowej 13 oraz Filii „Chorzeń” do lokalu przy ulicy Fikusowej 8.

Zmiana adresów filii bibliotecznych wymaga zmiany zapisów w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy o bibliotekach).

Ponadto zmienione zostają:

 • nazwa Wypożyczalnia Zbiorów Muzycznych i „Książki Mówionej” na Wypożyczalnia Książek Mówionych i Zbiorów Muzycznych,
 • tryb powoływania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z przepisami wykonawczymi),
 • tryb odwoływania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Wiesław Steinke

Moduł a4w Informacja o ciasteczkach

© 2007-2019 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie Projekt i realizacja: Paweł Szczepaniak