Zestaw płyt z materiałami źródłowymi do Dziejów Konina.Zachowane archiwalia miejskie, które są świadectwem ponad siedmiu stuleci burzliwych dziejów Konin, ze względu na swój unikalny charakter, są dostępne w oryginalnej postaci dla przeciętnego mieszkańca i miłośnika historii. W sukurs pasjonatom i badaczom przeszłości przyszły możliwości nowoczesnej techniki. Digitalizacja zbiorów archiwalnych otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie powszechnego udostępnienia źródeł historycznych.

W nowoczesnym społeczeństwie obywatele mają prawo nie tylko oczekiwać bieżącej informacji publicznej, ale także przekazu świadectw przeszłości, będących dziedzictwem narodu i lokalnych społeczności. Wychodząc z takiego założenia, wspólnie z Archiwum Państwowym w Poznaniu, rozpoczęliśmy realizację projektu digitalizacji oraz publikacji w formie wydawnictw multimedialnych materiałów archiwalnych dotyczących miasta Konina, a przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz w Oddziale w Koninie.

Materiały można zakupić w Miejskiej bibliotece Publicznej przy ul. Dworcowej 13.

Cena 5 zł/część.

 

Zestaw płyt z materiałami źródłowymi do Dziejów Konina.Zachowane archiwalia miejskie, które są świadectwem ponad siedmiu stuleci burzliwych dziejów Konin, ze względu na swój unikalny charakter, są dostępne w oryginalnej postaci dla przeciętnego mieszkańca i miłośnika historii. W sukurs pasjonatom i badaczom przeszłości przyszły możliwości nowoczesnej techniki. Digitalizacja zbiorów archiwalnych otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie powszechnego udostępnienia źródeł historycznych.

W nowoczesnym społeczeństwie obywatele mają prawo nie tylko oczekiwać bieżącej informacji publicznej, ale także przekazu świadectw przeszłości, będących dziedzictwem narodu i lokalnych społeczności. Wychodząc z takiego założenia, wspólnie z Archiwum Państwowym w Poznaniu, rozpoczęliśmy realizację projektu digitalizacji oraz publikacji w formie wydawnictw multimedialnych materiałów archiwalnych dotyczących miasta Konina, a przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz w Oddziale w Koninie.

Materiały można zakupić w Miejskiej bibliotece Publicznej przy ul. Dworcowej 13.

Cena 5 zł/część.

 

Akta miasta Konina z lat 1507-1792

Okładka materiałów źródłowych: Akta miasta Konina.Pierwszym efektem nowatorskiego, w skali Wielkopolski i całego kraju, przedsięwzięcia jest digitalizacja całości materiałów archiwalnych zespołu Akta miasta Konin z lat 1507-1792, przechowywanego w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu. Wspomniany zespól archiwalny zawiera zachowane akta z doby I Rzeczypospolitej, będące odzwierciedleniem działalności ówczesnych władz miejskich Konina. Stanowią bezcenne źródło informacji do poznania najstarszych dziejów naszego miasta i jego mieszkańców, a wierna kopia archiwaliów daje wyobrażenie formy, pisma i języka dawnej kancelarii miejskiej.

Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej Konina z lat 1915-1923 i 1929-1939

Okładka materiałów źródłowych: protokoły posiedzeń Rady Miasta Konina.Najcenniejszym świadectwem dziejów miasta są archiwalia będące dokumentem działalności władz i administracji miejskiej. W najpełniejszym stopniu odzwierciedlają problematykę życia gospodarczego i społecznego danego ośrodka miejskiego oraz jego mieszkańców. Na co dzień stanowią warsztat pracy historyków, ale budzą też ciekawość i zainteresowanie grona miłośników historii. Dostarczają wiedzy o bogatej przeszłości Konina i budują tożsamość historyczną naszej „małej ojczyzny", której dzieje są cząstką dziedzictwa całego narodu.

Głos Koniński z lat 1921-1935

Okładka materiałów źródłowych: Głos Koniński z lat 1921-1935.Płyta zawiera zachowane w zasobie konińskiego Archiwum Państwowego numery tygodnika „Głos Koniński", wychodzącego w naszym mieście w okresie przedwojennym. Inspiracją do zaprezentowania szerokiej publiczności najbardziej znanego wydawnictwa doby przedwojennej byty przypadające w 2009 roku obchody jubileuszy 160. rocznicy urodzin oraz 70. rocznicy śmierci, wybitnej konińskiej pisarki Zofii Urbanowskiej. „Głos Koniński" wychodzący w latach 1921-39 ukazywał życie społeczno-polityczne i kulturalne miasta i powiatu, w którym w schyłkowym okresie swojego życia mieszkała pisarka.

Materiały archiwalne szkół średnich w Koninie z lat 1862-1948 [1948-1954]

Okładka materiałów źródłowych: materiały archiwalne szkół średnich w Koninie.Minęło 150 lat od czasu utworzenia w Koninie pierwszej szkoły średniej, jaką była Powiatowa Szkoła Pedagogiczna. Jej organizacja zbiegła się w czasie z dramatem wybuchu powstania styczniowego, a w konsekwencji jego upadku przetrwała zaledwie kilka lat. W dobie rusyfikacji jedyną możliwą do zachowania w mieście formą szkolnictwa ponadelementarnego były prywatne progimnazja. Liberalizacja polityki rosyjskich władz zaborczych, będąca skutkiem rewolucji 1905 r., umożliwiła miejscowemu społeczeństwu utworzenie 7-klasowej Szkoły Handlowej. Jednakże dopiero odzyskanie niepodległości w 1918 r. umożliwiło przekształcenie szkoły handlowej w gimnazjum, umożliwiające uzyskanie świadectwa maturalnego. Wybuch II wojny światowej położył kres działalności szkoły, a jej reaktywacja stał się możliwa dopiero po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej w 1945 r.

Cesarski Niemiecki Zarząd Cywilny w Koninie z lat 1915-1918

Okładka materiałów źródłowych: Cesarski Niemiecki Zarząd Cywilny w Koninie.Sto lat temu wybuchła I wojna światowa, która ogarnęła znaczną część Europy i rozlała się w wielu rejonach ówczesnego świata. Wielka Wojna, bo tak ją początkowo nazwano, miała położyć kres wszystkim wojnom, ale tak się w istocie nie stało. Kilkuletnie krwawe zmagania nie rozwiązały przerażającej, wojny światowej. Późniejsze tragiczne wydarzenia XX w. spowodowały, że pamięć tamtej wojny zeszła na plan dalszy w świadomości społecznej. Żywsza jest w zbiorowej pamięci Francuzów, Brytyjczyków, czy też Niemców, ale odległa dla mieszkańców środkowo-wschodniej Europy. Dla ogółu Polaków był to konflikt zaborców, ale zdawano sobie sprawę, że tylko wojna powszechna, która rozerwie sojusz trzech cesarzy, przyniesie, jeżeli już nie pełną niepodległość, to przynajmniej szeroki zakres realnej autonomii. Żołnierze Polacy ginęli w tej wojnie w obcych mundurach w bratobójczej walce z nadzieją, że ta hekatomba stworzy warunki dla odzyskania z czasem wolności. Działania wojenne przetoczyły się przez znaczną część ziem polskich, niosąc zniszczenie i dotkliwe niekiedy straty. Dla ziem polskich dawnego zaboru rosyjskiego oznaczała także kilkuletnią okupację ze wszystkimi wynikającymi z jej przebiegu konsekwencjami. Z jednej strony to bezwzględna ekonomiczna eksploatacja zajętych przez wojska państw centralnych obszarów, ale jednocześnie większe możliwości w zakresie rozwoju życia narodowego i wgląd w sprawy publiczne. Umożliwiało to tworzenie struktur administracyjnych oraz form życia społecznego, które stały się podstawą odbudowy w 1918 r. zrębów niepodległego państwa.