Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Miejska Biblioteka w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-07-06.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-09.
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • błąd modułu News Show Pro GK5, umiejscowionego na stronie startowej, polegający na braku opisu alternatywnego dla obrazka będącego odnośnikiem,
 • część plików w formacie PDF zamieszczonych na stronie nie jest dostępnych cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MBP w Koninie,
 • częściowo tekst alternatywny przy grafikach będących ozdobnikami strony,
 • częściowo brak opisów do odnośników zamieszczonych na stronie,
 • częściowo odnośniki otwierane w nowych oknach lub na nowych kartach nie posiadają atrybutu ALT (np. o treści: „Strona otworzy się w nowym oknie”),
 • pola formularzy (zapisu do newslettera, przeszukiwania zasobów biblioteki) nie są opatrzone etykietami, 
 • częściowo kolor tła i czcionki użytej w treści nie spełnia określonych kryteriów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-16.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy wsparciu Tingtun Checker z wynikiem 93,89 punktów na 100 możliwych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Poruszanie się po stronie internetowej możliwe jest za pomocą klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Szczepaniak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 242 85 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Każdy pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobom ze szczególnymi potrzebami w miejscu jej przybycia do Biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie (siedziba główna)
ul. Dworcowa 13
62-510 Konin

 1. Wstęp do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie możliwy jest przez dwa wejścia:
  • główne wejście zlokalizowane od strony ul. Dworcowej,  
  • boczne wejście zlokalizowane jest na wysokości ul. Sybiraków i Hotelu Konin.
 2. Wejście główne do budynku nie ma barier architektonicznych:
  • naprzeciwko wejścia głównego do Biblioteki, od strony ul. Dworcowej, wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,
  • przed wejściem znajduje się podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • w wejściu głównym zamontowano platformę umożliwiającą poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach. Zasięg pracy platformy pozwala na komunikację pomiędzy holem, Wypożyczalnią Główną i pierwszym piętrem, maksymalna ładowność platformy do 150 kg,
  • korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak),
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na pierwszym piętrze.
 3. Wejście boczne do budynku nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Poruszanie się po budynku odbywa się w przestrzeni komunikacji pionowej i poziomej:
  • wejściem głównym można dostać się do: Wypożyczalni Głównej (podwyższony parter), Czytelni (Ogólnej, Prasy i Internetowej), toalet, pomieszczeń biurowych ulokowanych na 1 piętrze,
  • wejściem bocznym można dostać się do: Wypożyczalni Zbiorów Audiowizualnych i Filii dla Dzieci i Młodzieży,
  • brak ciągu komunikacyjnego łączącego oba wejścia.
 5. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia "Chorzeń"
ul. Fikusowa 8
62-510 Konin

 1. Filia "Chorzeń" znajduje się na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie (Osiedle Chorzeń).
 2. Biblioteka posiada odrębne wejście do swojej siedziby.
 3. Wstęp do filii bibliotecznej możliwy jest:
  • od strony ul. Krokusowej (za Kościołem Rzymskokatolickim p.w. św. Faustyny, od strony sadu),
  • od strony ul. Złocieni (za głównym wejściem do szkoły, od strony sadu).
 4. Wejście do biblioteki nie ma barier architektonicznych:
  • przed wejściem znajduje się podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • wejście dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak),
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest w budynku szkoły.
 5. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Filii "Chorzeń", pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. W Filii "Chorzeń" nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia "Gosławice"
ul. Gosławicka 46/10
62-510 Konin

 1. Filia "Gosławice" znajduje się w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na Osiedlu Gosławice.
 2. Biblioteka posiada odrębne wejście do swojej siedziby (podwyższony parter).
 3. Wstęp do filii bibliotecznej możliwy jest od strony ul. Gosławickiej.
 4. Wejście do biblioteki nie ma barier architektonicznych:
  • w szczycie budynku znajduje się parking z wyznaczonym 1 miejscem dla osoby niepełnosprawnej,
  • przed wejściem znajduje się podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak),
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 5. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Filii "Gosławice", pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. W Filii "Gosławice" nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia "Łężyn"
ul. Łężyńska 9
62-506 Konin

 1. Filia "Łężyn" znajduje się na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie (Osiedle Łężyn).
 2. Wstęp do Biblioteki możliwy jest jedynie przez główne wejście do Szkoły.
 3. Wejście główne do budynku nie ma barier architektonicznych:
  • na parkingu przed budynkiem szkoły wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,
  • przed wejściem znajduje się winda umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak),
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest w budynku szkoły.
 4. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Filii "Łężyn", pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 5. W Filii "Łężyn" nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia "Medyczna"
ul. Szpitalna 45
62-504 Konin

 1. Filia "Medyczna" znajduje się na 2 piętrze budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (Osiedle Piłsudskiego)
 2. Wstęp do Biblioteki możliwy jest przez główne wejście Szpitala.
 3. Wejście główne do budynku nie ma barier architektonicznych:
  • naprzeciwko wejścia głównego znajduje się szpitalny parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych,
  • parking jest bezpłatny po okazaniu karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.
  • przed wejściem znajduje się podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • windy dostosowane do osób niepełnosprawnych,
  • korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak),
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest w budynku Szpitala.
 4. Poruszanie się po budynku odbywa się w przestrzeni komunikacji pionowej i poziomej:
  • do filii bibliotecznej można dostać się windą ulokowaną tuż za szatnią znajdującą się w holu za wejściem głównym.
 5. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Filia "Medyczna", pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. W Filii "Medycznej" nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia "Siódemka"
ul. Sosnowa 16
62-510 Konin

 1. Filia "Siódemka" ulokowana jest budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie (V Osiedle).
 2. Wejście do Biblioteki znajduje się na parterze, w drugim skrzydle szkoły, do którego można się dostać poprzez wjazd (brama) od strony ul. Sosnowej.
 3. Wejście główne do filii bibliotecznej nie ma barier architektonicznych:
  • za drugim skrzydłem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych,
  • przed wejściem znajduje się podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak),
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest za Czytelnią.
 4. Poruszanie się po budynku odbywa się w przestrzeni komunikacji poziomej:
  • wejściem z holu można dostać się do: Wypożyczalni, Czytelni, toalet.
 5. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Filii "Siódemka", pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. W Filii "Siódemka" nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia "Starówka"
ul. Urbanowskiej 1
62-500 Konin

 1. Filia "Starówka" ulokowana jest w budynku mieszkalnym na przeciwko Poczty i Dworku Zofii Urbanowskiej.
 2. Wejście do Biblioteki znajduje się na parterze.
 3. Wejście główne do filii bibliotecznej nie ma barier architektonicznych:
  • z boku filii bibliotecznej, na przeciwko Dworku, znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych,
  • korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak),
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest za Czytelnią.
 4. Poruszanie się po budynku odbywa się w przestrzeni komunikacji poziomej:
  • wejściem można dostać się do: Wypożyczalni, Czytelni, toalet.
 5. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Filia "Starówka", pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. W Filii "Starówka" nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • tytuły stron (w znaczniku title) generowane automatycznie z tytułów pozycji menu bądź tytułów publikowanych na stronach treści głównych,
 • możliwość zmiany kontrastu serwisu internetowego  w trybie; czarno-białym, czarno-żółtym, żółto-czarnym,
 • możliwość wyświetlania serwisu w trybie domyślnym jak i nocnego,
 • możliwość przełączenia się na stały układ stron jak i na szeroki układ stron,
 • możliwość powiększania czcionki za pomocą wbudowanego narzędzia,
 • możliwość nawigowania stroną za pomącą klawiatury,
 • zastosowano fokus (obramowanie zaznaczonych elementów menu, odnośników oraz kontrolek formularzy),
 • pola domyślnych formularzy (logowania, wyszukiwania, rejestracyjny, kontaktowy) opatrzone są etykietami, a w przypadku wystąpienia błędów w trakcie wypełniania system będzie sygnalizować miejsce popełnienia błędu oraz sugerować jego rozwiązanie,
 • oznaczenie języka stron serwisu w dokumentach wynikowych HTML generowane jest automatycznie na podstawie ustawień konfiguracyjnych serwisu,
 • odnośniki otwierane w nowych oknach lub na nowych kartach są automatycznie oznaczone specjalną ikoną.