Skip to main content

Laboratorium Dojrzałości 2

Laboratorium Dojrzałości 2 jest kontynuacją zadania Laboratorium Dojrzałości - senior w konińskiej bibliotece zapoczątkowanego w 2022 roku.

Głownymi celami projetku są:

  • promowanie MBP w Koninie wraz z jej zasobami jako nowoczesnego miejsca, w którym oprócz podstawowej działalności bibliotecznej wprowadzane są nowe usługi oraz działania nastawione na budowanie wspólnot i otwartość na zachodzące zmiany,
  • aktywizacja czytelnictwa,
  • postrzeganie biblioteki jako "trzeciego miejsca" i strefy działań międzypokoleniowych,
  • zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji,
  • zagospodarowanie potencjałów i zasobów tkwiących w różnorodności uczestników i pokoleń.

Wszystko po to, by wzmocnić rolę MBP w Koninie jako ośrodka animującego kulturę i aktywizującego społeczność lokalną.

Zadanie skierowane jest do seniorów 60+ oraz młodych ludzi z Konina i powiatu konińskiego.

Zadanie Laboratorium Dojrzałości - senior w konińskiej bibliotece dofinansowane w 2022 roku z MKiDN w ramach Partnerstwa dla książki cieszyło się bardzo dużym powodzeniem. Stąd pomysł na kontynuację działań w rozszerzonej formie.

Zakładano, że w zajęciach w 2022 roku będzie brała udział grupa seniorów Laboratorium Dojrzałości ( skrót LD) licząca ok. 30 osób. Obecnie grupa liczy 112 osób (stan na 29.11.2022 r.) i wciąż się rozrasta.

Seniorzy 60+ to jedna z najliczniejszych i najbardziej aktywnych grup użytkowników skupionych wokół MBP w Koninie i jej działań. Okazało się, że poziom działań dla seniorów, które w 2022 roku zaproponowała MBP w Koninie w ramach projektu był bardzo dobrze postrzegany przez członków grupy LD. Świadczy o tym ankieta, którą przeprowadziliśmy w listopadzie 2022 dla seniorów biorących udział w zadaniu. W ankiecie "Senior w konińskiej bibliotece - Laboratorium Dojrzałości wzięło udział 160 osób, 85 % to członkowie grupy. Pozostałe osoby nie wiedziały o zadaniu, albo nie mogły w nim uczestniczyć. Uczestnicy zadeklarowali, że najchętniej uczestniczyliby w warsztatach związanych ze zdrowiem 86,7%, warsztatach artystycznych 58,9%, zajęciach ruchowych 57,8%.

W 2023 roku silna grupa nieaktywnych zawodowo seniorów, nastawiona na rozwój swoich pasji i zainteresowań, poszukująca ciekawych forma spędzania wolnego czasu i wciąż pełna życiowych sił zostanie rozszerzona o kolejne osoby gotowe uczestniczyć w proponowanych przez MBP w Koninie formach aktywizacji działań.

Kontynuacja zadania z 2022 roku przyczyni się do zatrzymania grupy użytkowników 60+ w MBP w Koninie oraz pozwoli na pozyskanie kolejnych członków grupy i uczestników nowej, rozszerzonej oferty czytelniczej i kulturalnej MBP w Koninie oraz będzie miała wpływ na coraz lepsze wypełnianie przez bibliotekę roli lokalnego centrum działań społeczno-kulturalnych i aktywizujących czytelnictwo oraz spełniających potrzeby i wyzwania związane z tą grupą.

Realizacja zadania przyczyni się również do postrzegania MBP w Koninie jako nowoczesnej instytucji kultury, która jest miejscem zaufania społecznego, tworzy partnerstwa, kreuje wspólnotę, jest płynną placówką dostosowującą się do potrzeb zmieniającego się społeczeństwa i środowiska.

Logo MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.